Prawo upadłościowe i naprawcze

W ramach spraw z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego KANCELARIA świadczy pomoc prawną na rzecz dłużników, którzy nie regulują w terminie należności, jak i wierzycieli zainteresowanych zaspokojeniem roszczeń przysługujących im od dłużników.

Pomoc ta obejmuje doradztwo zarówno w toku postępowania upadłościowego, jak i naprawczego, reprezentowanie strony w postępowaniu przed sądem upadłościowym, a także podejmowanie działań poprzedzających wszczęcie postępowania upadłościowego poprzez prowadzenie restrukturyzacji zadłużenia, przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości i otwarcie postępowania naprawczego.

KANCELARIA podejmuje się prowadzenia negocjacji z wierzycielami lub syndykami, przygotowuje umowy potrzebne w toku prowadzonego postępowania oraz świadczy usługi w zakresie analizy ryzyka związanego z podejmowaniem współpracy z podmiotami znajdującymi się w złej sytuacji finansowej.