Prawo zamówień publicznych

KANCELARIA prowadzi obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie prawa zamówień publicznych. Świadczona pomoc dotyczy zarówno podmiotów udzielających zamówień, jak i podmiotów przystępujących do zamówień udzielanych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.
Zakresem pomocy prawnej udzielanej zamawiającym objęte jest przygotowywanie procedur przetargowych, dokumentacji (w szczególności: ogłoszeń, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, umów z wykonawcą), jak i prowadzenie  postępowania w przypadku wniesienia przez uczestników postępowania środków odwoławczych.

KANCELARIA świadczy również usługi prawne dla podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, w szczególności w zakresie przygotowania oferty, kompletowania dokumentów, a także wniesienia odwołania rozpatrywanego przez Krajową Izbę Odwoławczą oraz skargi do sądu.

KANCELARIA podejmuje się także zastępstwa procesowego w postępowaniach wywołanych wniesieniem środków odwoławczych w trybie zamówień publicznych.